Privacy Policy


Adatkezelési Tájékoztató

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Kubatovics Áron e.v. (cím: 2000 Szentendre, Római temető u. 14., a továbbiakban: szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi domain-ekre és azok aldomain-jeire terjed ki: kozoskosar.hu Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://kozoskosar.hu/adatkezelesi-tajekoztato címen. https://kozoskosar.hu/adatkezelesi-tajekoztato címen. Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori módosítására. A változásokról az érintettek kellő időben tájékoztatásra kerülnek. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményhez kapcsolódóan, kérjük, írja meg és megválaszoljuk kérdését. Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2. Az adatkezelő adatai

Amennyiben felkeresné a vállalkozást, a adatvedelem@kozoskosar.hu és a +36 30 23 19 713 telefonszám elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel. Név: Kubatovics Áron e.v.
Székhely: 2000 Szentendre, Római temető u. 14.
Adószám: 56662135-1-33
Telefonszám: Holnapon, illetve alkalmazásban aktuálisan elérhető
E-mail: adatvedelem@kozoskosar.hu
2.1 Adatvédelmi tisztviselő
Adatkezelő nem végez olyan tevékenységet, mely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő kijelölését.

3. A kezelt személyes adatok köre


3.1. Technikai adatok
Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 • Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.
  Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
  Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

  3.2 Cookie-k (Sütik)
  3.2.1 A sütik feladata A sütik információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így használatával nem szükséges az egyes tranzakciókhoz alkalmazandó adatok ismételten történő rögzítése megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak, továbbá részt vesznek néhány látogatói statisztikai információ gyűjtésében.
  A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
  A sütik egy része nem tartalmaz az egyéni felhasználó azonosításra alkalmas, személyes információkat, egy részük tartalmaz egy titkos, véletlenszerűen generált számsort, melyet a felhasználó eszköze eltárol és a felhasználó azonosíthatóságát biztosítja.
  3.2.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a kozoskosar.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.
  3.2.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika) A kozoskosar.hu és aldomain-jei weboldalain alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a kozoskosar.hu és aldomain-jeik weboldalai információkat gyűjtenek azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.
  3.2.4. A cookie kezelés jogalapja A cookie kezelés jogalapja a weboldal látogatójának hozzájárulása, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet (továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) 2. Fejezet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján. Amennyiben nem fogadja el a cookie-k használatát, a 3.2.3. pontban felsorolt weboldalak bizonyos funkciói nem lesznek elérhetőek a weboldalak használata során, illetve előfordulhat, hogy bizonyos funkciók hibásan működnek. A cookie-k törléséről bővebb információt a gyakoribb böngészők tekintetében az alábbi linkeken találhat:
 • Firefox: Weboldalak által elhelyezett sütik törlése a számítógépről
 • Chrome: Clear cache & cookies
 • Safari: Manage cookies and website data in Safari on Mac

 • 3.2.6 Google Analytics
  Egyes általunk használt sütik harmadik féltől származnak, ilyen partnerünk a Google, mely partner weboldalelemzést és betekintést nyújt webhelyeink használatáról. Ezen partner programkódot használ annak érdekében, hogy adatot gyűjtsenek az Ön interakcióiról a webhelyeinkkel, például az Ön által látogatott oldalakról, az Ön által megnyitott linkekről és a weboldalainkon eltöltött időről. Ha többet szeretne tudni arról, hogy ezen vállalat miként gyűjti és használja az adatokat a mi nevünkben, kérjük, olvassa el az adatvédelmi irányelveiket a következő linken: a Google Adatvédelmi Irányelvei. A kozoskosar.hu weboldalai a Google Analytics – a Google Inc. (“Google”) – webes elemzési szolgáltatását használják. A Google Analytics “sütiket” használ, amelyek szöveges fájlokat helyeznek el a számítógépén, hogy segítségünkre legyenek a webhelyeink használatának elemezésében. A sütik által generált információkat a weboldal használatáról (beleértve az IP-címet is) a Google az Egyesült Államokban található szervereire továbbítja, és azokon tárolja. A Google az információk alapján értékeli ki a weboldal használatát, illetve jelentéseket készít a weboldal üzemeltetői számára, valamint az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások biztosítására. A Google ezeket az információkat harmadik félnek is továbbíthatja, amennyiben erre törvény kötelezi, illetve, ha a harmadik fél az adatokat a Google nevében feldolgozza. A Google nem társítja az IP-címét a Google által tárolt egyéb adatokhoz. A jelen Weboldal használatával Ön beleegyezik abba, hogy a Google a fentiekben leírt módon és célokra kezelje az Önnel kapcsolatos adatokat. További információkért a Google Analyticsről kattintson a következő linkre:
  http://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu.
  Amikor kapcsolatba lép velünk (a weboldalaink bármelyik kapcsolati űrlapjának használatával) kezeljük műszaki és kapcsolati adatait, ahol ezt Ön kérte (például: “regisztráció”), valamint, hogy lehetővé tegyük az Ön számára, érdeklődésével kapcsolatos anyagok letöltését. A technikai és kapcsolati adatait a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerint kezeljük. Nem tároljuk személyes adatait a szükségesnél tovább, és az Ön személyes adatait automatikusan töröljük rendszerünkből egy meghatározott idő után (további adatokat kérhet adatvédelmi képviselőnktől a következő
  e-mail címen: adatvedelem@kozoskosar.hu

  4. Általános adatkezelési irányelvek, adatkezelés neve, felhasználása és jogalap


  Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, jogos érdeken, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson és jogos érdeken alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.); Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.); 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.). A kozoskosar.hu adattérképet készített, ennek alapján meghatározásra került a kezelt adatok köre, azok felhasználása, jogalapja és megőrzési ideje. A kozoskosar.hu az Ön adatait több célból kezeli:
  A kozoskosar.hu Szolgáltatások nyújtása és szerződéses kötelezettségeink teljesítése (jogalap: szerződés teljesítése és jogos érdek) A kozoskosar.hu azért kezeli a személyes adatokat, hogy regisztráció esetén az Ön és a kozoskosar.hu között fennálló szerződés alapján teljesíteni tudja a kozoskosar.hu Szolgáltatásokat. Az adatokat például arra használjuk, hogy a közös kosarakat kezelni tudjuk, kapcsolatba lépjünk Önnel. Amennyiben kapcsolatba lép Ön az ügyfélszolgálatunkkal, az Ön által megadott információkat az Ön kérdéseinek megválaszolásához vagy panasza kezeléséhez használjuk fel. Adatokat gyűjthetünk, használhatunk és megoszthatunk a számítógépe, mobileszköze lokációs adatairól, annak érdekében, hogy az Önhöz közel eső közös kosarakról tájékoztathassuk. A kozoskosar.hu Szolgáltatás használatakor a rendszer kéri a lokációs adatok rögzítésének engedélyezését, amelyet ugyanakkor bármikor kikapcsolhat a számítógépe, illetve telefonja beállításai között. Az adatkezelés jogalapja
  A kozoskosar.hu azért kezeli az Ön személyes adatait, hogy az Önnel vagy a Partnerrel szemben fennálló szerződéses kötelezettségeit, valamint a jogszabályi kötelezettségeit teljesítse. Személyes adatait emellett azért kezeljük, hogy érvényesítsük az üzletmenetünk végzéséhez, fenntartásához és fejlesztéséhez, valamint a vevő kapcsolataink fenntartásához fűződő jogos érdekeinket. Amikor az Ön adatait jogos érdekeink alapján használjuk, saját érdekeinket az Ön magánélet védelméhez fűződő érdekével szemben mérlegeljük és például biztosítjuk Önnek, hogy egyszerűen le tudjon iratkozni a marketing kommunikációnkról, és lehetőség szerint személyazonosításra alkalmatlan adatot használunk. A kozoskosar.hu Szolgáltatások bizonyos része esetében kérhetjük, hogy járuljon hozzá személyes adatainak kezeléséhez. Ebben az esetben a hozzájárulás megadása előtt személyes adatát nem kezeljük, továbbá megadott hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja. Tárolási idő
  A kozoskosar.hu nem tárolja az Ön személyes adatait a jogilag megengedett időn, valamint azon az időn túl, ami a kozoskosar.hu Szolgáltatások vagy azok releváns részeinek nyújtásához szükséges. A tárolási idő az információ természetétől és az adatkezelés céljától függ. A maximális időszak ennek megfelelően felhasználástól függően változhat. A kozoskosar.hu megteszi a tőle elvárható lépéseket, hogy a személyes adatok pontosságát biztosítsa, továbbá a helytelen vagy szükségtelen adatokat törölje.

  5. Az adatok fizikai tárolási helyei

  Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe:
 • egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben,
 • másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyeket a kozoskosar.hu domain-ek és aldomain-jeik rendszerei a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít.
 • Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.
 • Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a kozoskosar.hu domain-ek és aldomain-jeik férnek hozzá.
 • 6. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

  Adatkezelésünk során különböző adatfeldolgozók szolgáltatásait vesszük igénybe, amelyek az Ön
  személyes adatait a GDPR 28. cikkében előírt követelményeknek megfelelően, kizárólag a mi utasításaink
  szerint kezelik, és ezekre az adatokra semmilyen igényt nem tartanak. Az adatfeldolgozóinkat GDPR
  megfelelését ellenőrizzük és csak azokat vonjuk be, akik megfelelnek a törvényileg előírt adatkezelési feltételeknek.
  Mivel különböző adatfeldolgozókat veszünk igénybe, és időről időre lecseréljük azokat, a személyes adatok konkrét címzettjeinek felsorolása nem lehetséges. Ha azonban mégis meg szeretné tudni, kérjük írjon nekünk az adatvedelem@kozoskosar.hu email címre és kérésre természetesen közöljük az adott időpontban igénybe vett adatfeldolgozók nevét. Facebook-Pixel, Custom Audiences és Facebook-Conversion
  Ezen a weboldalon egy írországi Facebook Pixel korlátozottan integrált (Website-Custom-Audience-Pixel). A Pixel által a weboldal használatáról található információk (pl. információ a megtekintett termékekről)
  Önnek pl. abban segítenek, hogy Facebook fiókjában az előnyben részesített termékek jelenjenek meg. Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, vagy EU-ban Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland. A Facebook-Pixel segítségével egyrészt a Facebook meghatározhatja a hirdetések megjelenítésének célcsoportját (az úgynevezett “Facebook-Ads”) az online ajánlatunk látogatóinak. Ennek megfelelően a Facebook Pixel segítségével megjelenítjük a Facebook hirdetéseket, amelyeket csak azoknak a Facebook-felhasználóknak küldenek el, akik érdeklődést mutatnak az online ajánlataink iránt, vagy akiknek bizonyos funkciói vannak (pl. érdeklődés bizonyos témákban vagy az általuk meglátogatott termékeken) Weboldalak határozzák meg), amelyet továbbítunk a Facebook úgynevezett “Egyéni közönségének”). A Facebook képpont segítségével meg szeretnénk győződni arról, hogy Facebook-hirdetéseink összhangban vannak a felhasználók potenciális érdeklődésével, és nem bosszantóak. A Facebook-Pixel segítségével nyomon követhetjük a Facebook hirdetések hatékonyságát statisztikai és piackutatási célok esetén is, amelyben látható, hogy a felhasználót átirányították-e a weboldalunkra a Facebook-hirdetésre való kattintás után (úgynevezett „Conversion“). Az adatok Facebook általi feldolgozása a Facebook adatkezelési politikájának része. Ennek megfelelően a Facebook Hirdetések bemutatására vonatkozó általános megjegyzések a Facebook adatkezelési politikájában ismertetettek: https://www.facebook.com/policy . A Facebook Pixelről és annak működéséről részletes információkért látogasson el a Facebook súgójába: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616 . Ön kifogásolhatja a Facebook Pixel használatát és az adatok felhasználását a Facebook hirdetések megjelenítéséhez. A Facebookon megjelenített hirdetések típusainak meghatározásához a Facebook által létrehozott oldalra léphet, és követheti a használati alapú hirdetési beállítások utasításait: https://www.facebook.com/settings?tab=ads . A beállítások függetlenek a platformtól, azaz minden eszközön, például asztali számítógépen vagy mobileszközön is alkalmazhatóak. Kifogásolhatja a cookie-k használatát a méréshez és promóciós célokra a Hálózati Reklám Kezdeményezés deaktiválási oldalán keresztül ( http://optout.networkadvertising.org/ ) és az amerikai weboldalon ( http://www.aboutads.info/choices) vagy az európai weboldalon ( http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ ).
  Facebook oldal:
  Facebook Inc.
  Menlo Park, California, USA
  Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update
  Megismert adatok köre: felhasználónév, hozzászólás.
  6.1 Adattovábbítás harmadik országba
  Az adatkezelő személyes adatokat továbbíthat az EGT területén kívüli országokba. Ezen adatfeldolgozóink GDPR megfelelését kiemelten ellenőrizzük és csak azokat vonjuk be, akik megfelelnek a törvényileg előírt adatkezelési feltételeknek.
  Mivel különböző adatfeldolgozókat veszünk igénybe, és időről időre lecseréljük azokat, a személyes adatok konkrét címzettjeinek felsorolása nem lehetséges. Ha azonban mégis szeretné megtudni kérjük írjon nekünk az adatvedelem@kozoskosar.hu email címen és kérésre természetesen közöljük az adott időpontban igénybe vett adatfeldolgozók nevét.

  7 Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei


  Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.
  7.1 Tájékoztatáshoz való jog
  Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
  7.2 Az érintett hozzáféréshez való joga
  Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.
  7.3 Helyesbítés joga
  Az érintett kérheti Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
  7.4 Törléshez való jog
  Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Ez az adatvedelem@kozoskosar.hu -ra küldött emaillel kérheti.
 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 • 7.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog
  Az érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 • 7.6 Adathordozáshoz való jog
  Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
  7.7 Tiltakozás joga
  Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
  7.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
  Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
  7.9 Visszavonás joga
  Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja az adatvedelem@kozoskosar.hu -ra küldött emaillel.
  7.10 Bírósághoz fordulás joga
  Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
  7.11 Adatvédelmi hatósági eljárás
  Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
  Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  Honlap: https://www.naih.hu/
  8 Egyéb rendelkezések
  E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.